Objectius i competències

Objectius formatius

L’objectiu general del títol de Graduat en Ciència i Tecnologia d’Aliments és formar professionals que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit de les empreses alimentàries, principalment en els processos de fabricació, gestió de la producció, control de qualitat, anàlisi i inspecció, control oficial d’aliments i indústries alimentàries, així com en la investigació i desenvolupament de nous productes. Aquests professionals tenen formació en Ciència bàsica, Ciència d’aliments, Nutrició i salut, Seguretat alimentària, Tecnologia d’aliments i Gestió de la qualitat. Tanmateix han adquirit habilitats per a la comunicació i l’actuació professional.

Aquest títol no habilita per a l’accés a cap professió regulada. No es contemplen itineraris de especialització ja que dona un perfil generalista que capacitarà professionalment per al desenvolupament d’activitats relacionades amb els aliments i les indústries alimentàries, tant al servei de l’empresa i de l’Administració Pública com en el exercici professional lliure.

Competències

La formació adquirida en el grau donarà capacitació professional als titulats, que podrà ser complementada i ampliada en mestratges d'especialització.

Competències generals:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements a partir de la base de l’educació secundària general a nivell que, si bé es parteix de llibres de text avançats, també inclou aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’aquesta àrea.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements al seu treball o vocació de forma professional i ho demostrin mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments, així com en la resolució de problemes dins de la seua àrea d’estudi.

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per tal d’emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científic o ètic.

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquestes habilitats d’aprenentatge necessàries per tal d’emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

A més, el graduat ha de:

 • Analitzar situacions concretes, definir problemes, prendre decisions i implementar plans d’actuació en la recerca de solucions.

 • Interpretar estudis, informes, dades i analitzar-los numèricament.

 • Seleccionar i manejar les fonts d’informació disponibles, escrites i informatitzades, relacionades amb l’activitat professional.

 • Utilitzar les eines informàtiques i de la comunicació existents com a suport per al desenvolupament de la seua activitat professional (competència estratègica de la UdL).

 • Treballar sol i en equip multidisciplinari.

 • Entendre i expressar-se amb la terminologia adient.

 • Presentar correctament informació de forma oral i escrita (competència estratègica de la UdL).

 • Discutir i argumentar en diferents fòrums.

 • Comunicar-se i dominar un idioma estranger (competència estratègica de la UdL).

 • Reciclar-se en el nous avenços tecnològics mitjançant un aprenentatge continu.

 • Valorar la formació integral, la motivació personal i la mobilitat.

 • Analitzar i valorar les implicacions socials i ètiques de l’activitat professional.

 • Tenir esperit crític i innovador.

 • Analitzar i valorar les implicacions mediambientals en la seua activitat professional.

 • Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i els valors d’una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques:

  CIÈNCIES BÀSIQUES
  • Conèixer i saber explicar els fonaments físics i matemàtics necessaris per al desenvolupament d’altres disciplines i de les activitats pròpies de la professió.

  • Conèixer i saber aplicar els fonaments químics necessaris per al desenvolupament d’altres disciplines i de les activitats pròpies de la professió.

  • Conèixer i saber aplicar els fonaments de la biologia i de la fisiologia humana necessaris per al desenvolupament d’altres disciplines i de les activitats pròpies de la professió.

  • Conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsics del mètode estadístic, sent capaç d’analitzar estadísticament els resultats d’estudis i interpretar-los críticament.

  • Conèixer el processos bàsics d’un laboratori i saber utilitzar equips, manejar reactius, complir condicions de seguretat i elaborar informes.

  • Saber plantejar i resoldre problemes aplicant correctament els conceptes adquirits a situacions concretes.

  NUTRICIÓ I SALUT
  • Conèixer els nutrients bàsics, el seu metabolisme i la seua funció en el cos humà.

  • Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la despesa d’energia, els càlculs energètics i els requeriments energètics recomanats en les diferents etapes de la vida.

  • Conèixer i comprendre els sistemes de digestió, adsorció, transport i excreció de nutrients.

  • Contextualitzar els conceptes bàsics de la nutrició humana amb altres ciències i disciplines afins, en particular amb els processos de fabricació d’aliments.

  • Conèixer les necessitats nutritives al llarg de les diferents etapes de la vida.

  • Conèixer els mecanismes d’intervenció nutricional - modificacions de la dieta més recomanables per a diferents patologies.

  • Conèixer la metodologia per al desenvolupament d’aliments funcionals.

  CIÈNCIA DELS ALIMENTS
  • Conèixer la composició química dels aliments i les seues reaccions químiques.

  • Relacionar la composició dels aliments amb les seues propietats físiques, químiques i tecnològiques.

  • Interpretar les transformacions físiques, químiques i bioquímiques que es produeixen al llarg dels processos d’elaboració i emmagatzematge.

  • Conèixer i saber utilitzar els mètodes i la instrumentació per l’anàlisi fisicoquímica i sensorial d’aliments.

  TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
  • Conèixer els sistemes de producció de matèries primeres d’origen animal i vegetal.

  • Conèixer els aspectes tecnològics de la producció animal que determinen la qualitat de les matèries primeres per a la seua posterior transformació.

  • Avaluar les característiques de les principals varietats vegetals i la seua aptitud per als diferents processos de transformació.

  • Conèixer el fonament i saber aplicar les operacions bàsiques als processos de fabricació d’aliments.

  • Conèixer els equips de processament d’aliments i saber utilitzar-los.

  • Esquematitzar, en base a diagrama de flux, els processos d’elaboració y conservació d’aliments.

  • Identificar i avaluar matèries primeres, ingredients, additius,i coadjuvants tecnològics d’ús en la indústria agroalimentària.

  • Conèixer la funció dels ingredients i dels additius alimentaris.

  • Aplicar els coneixements bàsics sobre matèries primeres, ingredients i additius a la formulació d’aliments.

  • Interpretar els canvis físics i químics que es produeixen durant els diferents processos d’elaboració d’aliments.

  • Modificar els processos d’elaboració d’un aliment sobre la base d’uns objectius.

  • Seleccionar equipament i organitzar les línies d’elaboració i envasat d’aliments.

  • Desenvolupar nous processos i productes.

  • Identificar i valorar les diverses parts d’un projecte d’una indústria agroalimentària.

  • Dimensionar línies de producció.

  • Estimar les capacitats d’equips per a les línies de producció i les necessitats de sistemes auxiliars.

  SEGURETAT ALIMENTARIA
  • Conèixer la microbiologia i parasitologia dels aliments i les implicacions microbianes en la higiene i seguretat alimentària.

  • Analitzar i avaluar els riscos alimentaris i gestionar la seguretat alimentària.

  • Realitzar tasques de formació de personal i de manipuladors d’aliments.

  • Identificar les mesures higièniques necessàries per garantir la innocuïtat dels aliments.

  • Avaluar el disseny higiènic de locals, superfícies, equips i eines de treball.

  • Prevenir els problemes de salut relacionats amb la manipulació no higiènica dels aliments.

  • Utilitzar les tècniques d’anàlisi microbiològica d’aliments.

  • Realitzar analítiques químiques, físiques, microbiològiques i sensorials d’avaluació d’aliments.

  GESTIÓ I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • Definir els sistemes de gestió de la qualitat en la indústria alimentària.

  • Dissenyar i aplicar un programa de gestió de qualitat en una indústria agroalimentària.

  • Elaborar un pla productiu i dirigir processos agroalimentaris.

  • Establir formes per a gestionar el control de la qualitat de productes en les diferents fases del procés productiu.

  • Organitzar la gestió de subproductes i residus de la indústria alimentària.

  • Identificar i donar solució als problemes mediambientals generats per les indústries agroalimentàries.

  • Buscar i interpretar les disposicions legislatives i fonts d’informació que afectin la indústria alimentària.

  • Dissenyar un pla d’empresa i un esquema d’organització empresarial.

  • Avaluar econòmicament una inversió.

  • Analitzar el sector productiu agroalimentari, analitzar el consum d’aliments i estimar la demanada global d’un aliment.

  • Conèixer els sistemes de comercialització i regulació dels mercats.

  • Dissenyar i aplicar polítiques i estratègies de màrqueting agroalimentari.

  • Efectuar estudis de mercat sobre productes agroalimentaris i innovació de productes. 

  • Avaluar l’aspecte ètic i sociocultural de les noves formes d’alimentació, dels nous productes, sabent adaptar-se a les noves demandes.

 

Sortides professionals

 • Indústries alimentàries i de begudes

 • Indústries d’envasat, additius, ingredients o maquinària

 • Laboratoris d’anàlisis

 • Centres d’investigació

 • Desenvolupament de nous productes

 • Innovació en la indústria alimentària

 • Mercadotècnia

 • Institucions acadèmiques

 • Consultoria

 • Agències públiques